Opća audijencija srijedom - 15. svibnja 2013. god.

Vatikan, 15. svibnja 2013. (Radio Vatikan) - Na današnjoj općoj audijenciji na Trgu svetoga Petra Sveti je Otac govorio o ulozi Duha Svetoga u vođenju Crkve i vjernika prema punoj istini. Sam je Isus apostolima rekao: „Duh će vas istine uvesti u svu istinu“ (Iv 16,3), jer on je „Duh Istine“ (usp. Iv 14,17; 15,26; 16,13) – istaknuo je papa Franjo.

Živimo u doba skepticizma glede istine. Papa je Benedikt XVI. u više navrata govorio o relativizmu, o težnji da se misli kako ništa nije konačno i o shvaćanju da je istina plod konsenzusa, ili onoga što mi hoćemo. Postavlja se upit: postoji li objektivna istina? Što je istina? Možemo li je spoznati, možemo li naći istinu? Na um mi dolazi upit Poncija Pilata kada mu je Isus objavio duboki smisao svoga poslanja: Što je istina (Iv 18, 37.38)? kazao je Papa te protumačio:

Pilat ne uspijeva shvatiti da je Istina pred njim, ne uspijeva u Isusu vidjeti lice istine, lice Božje. A ipak, Isus je: Istina koja se u punini vremena utjelovila (Iv 1,1.14), došla je među nas da je upoznamo. Istinu se ne može uzeti kao neku stvar, ona se susreće. Ona nije nešto nego je susret s Osobom – ustvrdio je Sveti Otac.

Tko nam omogućuje shvatiti da je Isus istinita Riječ, jedinorođeni Sin Boga Oca? Sveti Pavao veli da nitko ne može reći: Isus je Gospodin, osim po Duhu Svetom (1 Kor 12,3). Samo po Duhu Svetom, daru uskrsloga Krista, spoznajemo Istinu. Isus Duha naziva Paraklitom, Tješiteljem, to jest onaj koji nam dolazi u pomoć. Koji je uz nas da nas podupre na putu spoznaje; a na Posljednjoj večeri Isus učenicima jamči da će ih Duh Sveti naučiti sve, podsjećajući ih na njegove riječi (Iv 14,26) – protumačio je Papa te nastavio:

Kako dakle Duh djeluje u našem životu i u životu Crkve, kad nas uvodi u istinu? Prije svega, podsjeća i u srce vjernika utiskuje riječi koje je Isus rekao, a po tim riječim, Božji zakon – kao što su prorekli proroci Starog zavjeta – u naše srce se upisuje i biva u nama načelo vrjednovanja u odabirima i vodilja u svakodnevnom djelovanju, biva životno načelo.

Ostvaruje se dakle Ezekijelovo veliko proroštvo: Očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših. Dat ću vam srce novo, nov duh... Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe (Ez 36,25-27). Doista, naše djelovanje potječe iz naše intimnosti: srce se ima obratiti Bog, a Duh ga Sveti preobražava ako mu se otvorimo – ustvrdio je papa Franjo.

Potom nas Duh Sveti, kako je obećao Isus, uvodi u svu istinu (Iv 16,13); ne vodi nas samo u susret s Isusom, puninu Istine, nego nas uvodi u Istinu, čini da sve više ulazimo u zajedništvo sa samim Isusom, omogućuje nam shvatiti Božje stvari. To ne možemo postići svojim silama. Ako nas Bog iznutra ne prosvijetli, bit će površno naše kršćanstvo – kazao je Papa a potom se osvrnuo na tradicionalno crkveno učenje.

Crkvena tradicija tvrdi da Duh istine djeluje u našem srcu potičući „osjećaj vjere“, po kojem, veli II. vatikanski sabor, Božji narod, pod vodstvom Učiteljstva, nepokolebljivo pristaje uz predanu vjeru, ispravnom je sudbom produbljuje i potpunije je primjenjuje u životu (LG 12) – kazao je Papa potičući na upit:

Jesam li otvoren djelovanju Duha Svetoga, molim li ga da me prosvijetli, da me učini osjetljivijim za Božje stvari? Pomislimo na Mariju koja je „sve stvari čuvala razmišljajući o njima u srcu svome (Lk 2,19.51). U životu se prihvaćanje riječi i istinâ vjere ostvaruje i raste po djelovanju Duha Svetoga. U tom smislu valja naučiti od Marije, u sebi oživjeti njezin 'da', njezinu posvemašnju raspoloživost da Sina Božjega prihvati u svoj život, koji je od toga trenutka preobražen. Po Duhu Svetom u nama borave Otac i Sin, a mi živimo u Bogu i od Boga. No, nadahnjuje li Bog naš život? Što sve stavljam prije Boga?, pitao je Papa.

Draga braćo i sestre, potrebno je da nas rasvijetli svjetlo Duha Svetoga, da nas on uvede u istinu Boga, koji je jedini Gospodin našega života. Pitajmo se u ovoj Godini vjere jesmo li stvarno nešto učinili da više upoznamo Krista i istine vjere, čitajući i meditirajući Sveto pismo, proučavajući Katekizam, pristupajući svetim sakramentima. Ali istodobno se pitajmo što činimo da vjera bude vodilja našega života? Nismo kršćani „na vrijeme“, samo u nekim trenutcima, u nekim okolnostima, u nekim odabirima; uvijek smo kršćani! Isusova istina, koju nas uči i daje Duh Sveti, zauvijek i posvema zaokuplja našu svakodnevicu. Zazivajmo ga češće da nas vodi na putu Kristovih učenika – zaključio je Sveti Otac, a potom na talijanskom jeziku pozdravio hodočasnike, posebice đake katoličkih škola.

Katolička je škola dragocjena stvarnost za cijelo društvo, naročito zbog odgojne službe koju obavlja u suradnji s obiteljima, i stoga je dobro da se prikladno prizna njezina uloga. Papa je potaknuo mlade da im u svibnju Marija bude uzor te da im pomogne biti jednostavni, čista srca, kako bi mogli nositi zraku svjetlosti tamo gdje je žalost i samoća. Bolesnima je poželio da se Marijinom pomoću s povjerenjem predaju Gospodinu, Bogu svake utjehe, a mladim bračnim parovima da uvijek mogu naći radost i potporu u uzajamnoj vjernosti.